Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

„Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist“ 
 („Inovace učebních osnov odborných kursů Podkováře specialisty“)

v rámci programu Erasmus+, KA 2: Strategická partnerství, č.: 2017-1-CZ01-KA202-035582

Projektové období: 1.10.2017 - 31.3.2017

 Žadatelem projektu je Podkovářská škola, s.r.o., která poskytuje vzdělání ve dvouletých kurzech celoživotního vzdělávání, které svojí náplní odpovídají Národní soustavě kvalifikací, konkrétně profesním kvalifikacím Pomocník podkováře (41-039-E) a Europodkovář (41-031-H). Jednatel školy a garant projektu Jindřich Vinčálek, je také akreditovanou osobou pro provádění zkoušek uvedených kvalifikací a také kvalifikace Podkovář specialista (41- 040-M). Akreditace je platná pro Ministerstvo zemědělství ČR a EFFA (European Federation of Farriers Associations).

Cílem projektu s účastí tří partnerských institucí je inovovat studijní plán k odbornému kurzu Podkovář specialista, jehož náplní je učivo nutné ke zvládnutí kvalifikace Podkovář specialista. Kvalifikace Podkovář specialista je nejvyšší možná, jaké lze v podkovářském oboru dosáhnout. V současné době v žádné z partnerských zemí neexistuje možnost absolvovat obdobný kurz.

Cíle projektu
 1. Inovovat studijní plán odborného kurzu Podkovář specialista na základě výsledků projektu "Europodkovář" (v rámci projektu byly sestaveny a pilotně ověřeny studijní plány pro všechny úrovně kvalifikačních zkoušek, studijní plán pro úroveň Podkovář specialista nebyl zpracován dostatečně obsáhle, aby absolventi kurzu byli schopni kvalifikační zkoušku splnit a na základě požadavků praxe v rámci EFFA a tyto osnovy sjednotit pro všechny země zapojené do realizovaného projektu.
 2. Vytvořit kvalitní studijní materiály, které budou dostupné všem studentům kurzu Podkovář specialista v elektronické formě ve všech jazycích partnerských zemí.
 3. Zajistit vysokou úroveň kvality výuky kurzu Podkovář specialista na partnerských institucích prostřednictvím vzdělávání pedagogů a nákupu moderního vybavení.  
 4. Zřídit platformu pro trvalou spolupráci mezi partnerskými institucemi a dalšími institucemi a osobami, které se věnují výuce a praxi v podkovářském oboru.
Partnerské organizace a mezinárodní spolupráce

Pracovníci Kliniky koní na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích (Slovensko) se soustředí na patologie koňských končetin a kopyt, její pracovníci proto budou mít na starost tyto oblasti při přípravě studijního plánu i studijních materiálů. 

Pracovníci Univerzity veterinárního lékařství v Budapešti (Maďarsko) se soustředí zejména na anatomii, histologii a fyziologii koňských končetin a kopyt.

Přínos mezinárodní spolupráce vidíme v rozdílném zaměření jednotlivých institucí - Podkovářská škola s.r.o. je zaměřena na podkovářskou praxi, zatímco pracovníci obou zapojených veterinárních univerzit se soustředí spíše na diagnostiku ortopedických problémů koňských končetin a léčbu

Předkládaný projekt má dvě cílové skupiny: studenty a pedagogické pracovníky zapojených institucí. Studenti se do projektu zapojí pouze nepřímo tím, že jim budou sloužit výsledky projektu. Aktivně se do projektu zapojí pedagogičtí pracovníci partnerských institucí.

 Očekávané dopady na účastníky projektu, tj. pedagogické pracovníky partnerských organizací:
 • díky účasti na projektových setkáních budou mít možnost ovlivnit podobu studia v kurzu podkovář specialista ve třech zemích na základě svých zkušeností z praxe a budou tak mít možnost nastavit vysokou úroveň kvality,
 • svoje zkušenosti budou moci zúročit i při přípravě studijních materiálů, což bude mít rovněž vliv na kvalitu výuky,
 • díky účasti na workshopech pod vedením špičkových lektorů se seznámí s nejnovějšími přístupy v podkovářství a veterinární medicíně v praktické podobě,
 • díky zakoupenému vybavení budou moci zajistit vysokou úroveň výuky studentů všech zapojených institucí,
 • prostřednictvím elektronické platformy pro dlouhodobou spolupráci získají efektivní nástroj pro spolupráci a mezi zapojenými institucemi, jehož prostřednictvím budou moc konzultovat komplikované případy.
Očekávaný dopad projektu na studenty kurzu Podkovář specialista:
 • budou moci studovat podle nově vytvořeného studijního plánu, do jehož tvorby budou zahrnuty požadavky Sektorové rady pro zemědělství (ČR), požadavky EFFA a který bude jednotný pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, což usnadní mobilitu v rámci studia a navazující praxe,
 • budou moci využívat nově vytvořené interaktivní studijní materiály, které budou svojí úrovní odpovídat nejvyšší podkovářské kvalifikaci, budou dostupné na webových stránkách všech partnerských institucí ve všech jazycích partnerských zemí,
 • budou při studiu využívat nově zakoupené přístroje, které jsou nezbytné pro kvalitní diagnostiku ortopedických problémů koňských končetin a kopyt,
 • budou moci využívat elektronický portál pro dlouhodobou spolupráci ke studiu   konkrétních veterinárních případů a ke konzultacím konkrétních problémů s odborníky ze zapojených organizací.
Očekávaný dopad na partnerské organizace:
 • prostřednictvím účasti pedagogů v předkládaném projektu budou moci zapojené organizace nabídnout kvalitní studium ke kvalifikaci Podkovář specialista zájemcům o tento obor, budou jim schopné nabídnout i kvalitní studijní materiály a možnost absolvovat část kurzu v jedné z partnerských zemí, kde bude studium probíhat dle stejných osnov,
 • výše zmíněný přínos povede ke zvýšení atraktivity studia na partnerských institucích v očích zájemců o studium v kurzu Podkovář specialista.
Projekt je financován z prostředků Evropské komise.

AKCE PROJEKTU ERASMUS +

19.10.2017 ERASMUS GENERATION NIGHT

.....PŘILOŽENÁ POZVÁNKA... FB událost: www.facebook.com/events/345853149170567/