Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

Novela zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.

26.12.2012 21:02

V měsíci říjnu byl definitivně schválen a podepsána prezidentem České republiky novela  Zákona  246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který mimo jiné v části první uvádí:

§ 2, 1) Zakazuje se týrání zvířat 

§ 2, 2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat

§ 4, 1)

Za týrání se považuje - i) podávat zvířeti bez souhlasu veterinárního lékaře veterinární léčiva a přípravky s vyjímkou těch, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nebo úprava kopyt a podkovářské úkony, pokud nejsou prováděny osobou, která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního právního předpisu, za tyto zákroky se nepovažují paznehtářské úkony.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoba , která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního předpisu, musí splňovat některé z následujících kritérií v §21 a §22 Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, tj.:

 

Díl 1: Živnosti řemeslné

§ 20

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(Uvedeno Kovářství, podkovářství)

 

Odborná způsobilost

§ 21

(1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příslušném oboru vzdělání,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příslušném oboru vzdělání,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace25c), nebo

f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání23q). (Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

(2) Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též

a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),

b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo

c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

 

§ 22

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem30) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání31) v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání31a) v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,

e) řádném ukončení rekvalifikace30a) pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo

f) vykonání šestileté praxe v oboru.