Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.

Podkovářská škola s.r.o., zastoupená Ing. Jindřichem Vinčálkem, reprezentuje výuku zdravého fyziologického podkování a korektury kopyta, kterého může být dosaženo pouze při podrobné znalosti anatomie a fyziologie koňské končetiny, respektování, striktním dodržováním a odborném využívání zásadních principů,  jako je přirozený úhel kopyta, respektování přirozené osy spěnky a kopyta, lateromediální rovnováhy končetiny jedince a další.

 

.....jak se stát podkovářem.....

V rámci Evropské unie vzniklo nové zařazení veškerých řemesel do kvalifikační soustavy. I v České republice byly v rámci Národní soustavy kvalifikací vytvořeny pro jednotlivá povolání kvalifikační a hodnotící standardy, na podkladě kterých vznikly i nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Doposud byl pracovně zařazen podkovář pouze okrajově do černého řemesla zemědělských a uměleckých kovářů. V nové zemědělské soustavě našlo pvolání podkovář svoji kategorii a bylo ustanoveno jako samostatné povolání. V současné době je možné získat vzdělání podkováře několika  způsoby.

První možností je učební obor podkovář, což je vzdělávání mladých lidí. Rámcově vzdělávací program, který vznikl pro podkováře na základě vytvoření kvalifikačních a hodnotících standardů dosud nebyl uveden učňovským školstvím do provozu. Tento program teprve začíná být funkční, protože uvedené standardy pro výuku podkovářů jsou obsáhlé a zakončeny náročnou zkouškou. Učňovské školství pro podkováře tedy čeká náročná přestavba, aby vyhovělo požadavkům na moderního podkováře 21. století.

Druhým způsobem je systém celoživotního vzdělávání, systém, kterým se zabývá právě PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.. Uchazeč s dostatečným zájmem a praktickou zručností může individuelně nebo v podkovářských kursech nastudovat teorii podkovářského povolání, získat praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře a přihlásit se k jednotlivým profesním  zkouškám u autorizované osoby pro povolání podkovář.

 

 

Historie dalšího vzdělávání (vzdělávání dospělých) v ČR

19.století zaznamenalo rozmach vzdělávání dospělých po celém světě i v zemích tehdejšího Rakouska - Uherska. Rozmach vzdělávání byl spojen se snahou o upevňování českého jazyka a úsilí o národní vědu a kulturu. V roce 1830 byla ustavena Matice česká. V 70. letech 19.století vzniká řada vzdělávacích spolků. Sociální demokracie zakládá v roce 1896 Dělnickou akademii, národní socialisté Ústřední školu dělnickou, jsou zřízeny Lidové vysoké školy a množství vzdělávacích aktivit vyvíjejí různá sdružení, náboženské  a zájmové skupiny, odbory i politické strany.

Období po 1. světové válce velmi ovlivnil vzdělávání dospělých Zákon č. 67 ze dne 7.2.1919 o organizaci lidových kursů občanské výchovy. Od roku 1919 začaly vznikat tzv. Lidové školy, které se orientovaly nejen na všeobecné vzdělávání, ale i na kurzy zaměřené na cvičení praktických dovedností. Charitativní charakterměla Dělnická akademie, která vytvořila soustavu dobrovolného školství, včetně dvouleté vyšší socialistické školy v Praze. V roce 1936 vznikla i Socialistická akademie, náležící do kategorie tzv. vyšších odborných lidových škol, kterých bylo koncem 30. let asi 30. Mezi nezávislé patřila např. Husova škola pro vyšší vzdělávání a národní výchovu v Praze.

Meziválečný vývoj byl v duchu rozvoje podnikového vzdělávání, z nehož byl jako nepropracovanější a nejkomplexnější systém označován Systém Baťův, který pochopil možnosti a význam vzdělávání a kvalifikovaných pracovníků pro zvyšování produktivity.

Od roku  1948 v podstatě až do roku 1989 byl celý systém vzdělávání dospělých podřízen zájmům Komunistické strany, podřizování vzdělávání propagandě. Iniciátory  byly v první fázi odbory - zakládaly Místní školy práce, ze kterých se později staly Závodní školy práce s cílem napomáhat rozvoji kvalifikací. Ty od roku 1951 přešly do kompetencí oborových ministerstev. V roce 1966 vyšlo usnesení vlády o podnikovém vzdělávání. Vznikají tři typy institucí pro vzdělávání dospělých a to, Závodní školy práce, Podnikové technické školy a Podnikové instituty, na kterých bylo možno získat ucelené vyšší technické vzdělávání. Vládním usnesením č.246/1966 o podnikovém vzdělávání, bylo rozhodnuto, že stupeň vzdělání je možno získat výlučně ve státních školách a podniky zajišťovaly pouze další vzdělávání. Ve stejném roce vstoupil v platnost i Zákoník práce, který odstranil 83 vyhlášek a předpisů, upravující do té doby pracovně-právní vztahy - nejstarší vyhláška byla z roku 1811.

V roce 1963 byla ustavena Ústřední komise pro vzdělávání pracujících při Ministerstvu školství a kultury. V roce 1971 pak Česká komise pro vzdělávání dospělých, opět při Ministerstvu školství a kultury. Rok 1972 byl významný přijetím vládního usnesení č. 42/1972, o cyklické průpravě vedoucích pracovníků, které bylo v roce 1979 zrušeno.) V roce 1976 byl přijat dokument "Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy", jehož významná část byla věnována vzdělávání dospělých. Tímto dokumentem formálně došlo k začlenění vzdělávání dospělých do vzdělávací soustavy. Oblast zájmového vzdělávání byla především doménou Ministerstva školství a kultury a jemu podřízených krajských a okresních osvětových (později kulturních) středisek a osvětových besed v obcích. O tuto oblast vzdělávání pečovaly i místní kulturní domy, jejichž zřizovatelem většinou byly odbory.

Všechny tyto struktury se po roce 1989 rozpadly a vzdělávání dospělých se kromě rekvalifikací stalo plně věcí poptávky, na kterou odpovědělo nabídkou a vznikem asi 2000 vzdělávacích institucí. Na MŠMT vzniká odbor celoživotního vzdělávání.

Pro účely dalšího vzdělávání vzniká Národní soustava povolání I. a II. a Národní soustava kvalifikací I. a II.

 

Způsob přihlášení k výuce nebo zkouškám z profesních kvalifikací

1.

Přihlášení nových uchazečů do podkovářských kursů je možné pouze jednou ročně a to vždy v lednu daného roku.  Délka kursu je 24 měsíců.  Každý měsíc probíhají víkendové semináře s prezentacemi, výkladem teorie , praktickými ukázkami a cvičeními. Tento program je nutné doplnit provozní praxí se zkušenými podkováři (OSVČ) dle výběru a dohody.

2.

Přihlášení uchazečů ke zkouškám s přípravnými generálkami je možné po dohodě přímo s jednatelem PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. panem Ing. Jindřichem Vinčálkem, který je zároveň Autorizovanou osobou. Tato příprava a zkoušky je vypisována jednou ročně, zpravidla v měsíci červnu daného roku.

3.

Přihlášení uchazečů přímo ke zkouškám je možné na základě vyplnění písemné přihlášky k Autorizované osobě.