Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

2. Kvalifikační a hodnotící standardy k podkovářským kvalifikacím

Do této sekce byly přidány nově schválené profesní kvalifikace.

Veškeré informace najdete na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz

Profesní kvalifikace Kvalifikační a hodnotící standardy
Pomocník podkováře 41-039-e-pomocnik-podkovareks.pdf (84,7 kB)
41-039-e-pomocnik-podkovarehs.pdf (98,6 kB)
Podkovář 41-031-h-podkovarks.pdf (87,5 kB)
41-031-h-podkovarhs.pdf (112,5 kB)
Europodkovář
 
PK KS 41058H Europodkovář.pdf (183,7 kB)
PK HS 41058H Europodkovář.pdf (271,1 kB)
Podkovář specialista 41-040-m-podkovar-specialistaks.pdf (85,1 kB)
  41-040-m-podkovar-specialistahs.pdf (109,5 kB)

Cílem Národní soustavy kvalifikací (dále jen NSK) a vůbec celého systému uznávání podle zákona č.179/2006 Sb. je umožnit i těm lidem, kteří buď z nejrůznějších důvodů ve svém mládí žádné vzdělání nezískali, nebo mají vzdělání jiné, aby to mohli v dospělosti napravit. Čili nejde tu o to nahradit vyučení v oboru. Jde tu o to, aby k tomuto vyučení existovala ještě další alternativa pro lidi, kteří se v uvedených oborech nevyučili. A aby tito lidé dostali šanci uplatnit se i tehdy, když umí jen část profese, ale umí ji dobře a jsou s ní v praxi uplatnitelní, vznikla profesní kvalifikace. To "profesní - dříve dílčí" neznamená horší znalosti a dovednosti, ale znamená užší okruh záběru, v němž ale znalosti a dovednosti jsou na vysoké profesionální úrovni.   Že na osvědčení není napsáno, že se jedná o zkoušku rekvalifikační, to je jednoduše proto, že osvědčení neříká, jak se to dotyčný člověk naučil (zda rekvalifikačním kurzem, či jinak), ale prostě, že to umí. To je celý princip zákona č. 179/2006 Sb. - je jedno, kde ses to naučil, důležité je to, co skutečně umíš. A to posoudí nezávislá zkušební komise autorizovaných osob. Stavba celého systému NSK je založená na tom, že zkoušky jsou nezávislé na vzdělávání, a že každý má právo být prověřen a ukázat, co umí. Takže tento způsob získání kvalifikace vůbec nijak nestojí proti systému počátečního vzdělávání v SOU a SŠ, zvláště budou-li konečné odborné znalosti a praktické dovednosti ověřeny stejnou zkouškou. Rozhodně není při získání dílčí kvalifikace hlavním kriteriem úroveň vzdělání, ale především hodnota získaného povolání, neboť tímto způsobem celoživotního vzdělávání může najít nové uplatnění i vysokoškolsky vzdělaná osoba.

 

               Jak se tvoří dílčí kvalifikace v NSK?

Každá profesní kvalifikace má v NSK svůj tzv. kvalifikační standard (určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět) a tzv. hodnoticí standard (určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda to člověk skutečně umí).

Kvalifikační standard profesní kvalifikace popisuje, co by člověk měl umět (tedy požadavky na znalosti, dovednosti-kompetence).

Hodnoticí standard navazuje na kvalifikační standard a určuje zejména obsah a způsob procesu ověřování požadavků kvalifikačního standardu.

Kvalitní zpracování obsahu zkoušky i pravidel zkoušení je podmínkou existence kvalitních držitelů certifikátů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce ke spokojenosti zaměstnavatelů i zaměstnanců. Proto jsou zaměstnavatelé a odborníci z praxe zapojeni do vytváření profesních kvalifikací a především jejich hodnoticích standardů.

Po metodickém odsouhlasení Národním ústavem pro vzdělávání dále nastupují stvrzovatelé, odborníci daného oboru kompetentní posoudit vytvořené standardy profesních kvalifikací z hlediska obsahu, kvality a využitelnosti v praxi. Posudek zpracovávají dle jednotného zadání a dle jejich námětů tvůrci upravují obsah profesních kvalifikací. Stvrzovatelé tak přispívají ke zvýšení objektivnosti a uznatelnosti profesních kvalifikací.

Teprve nyní je materiál připraven ke schválení sektorovou radou nebo jinak ustavenou reprezentací zaměstnavatelů, autorizujícímu orgánu (v případě zemědělských standardů Ministerstvu zemědělství) a následně ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Schválené standardy slouží jako podklady pro tvorbu nebo následnou inovaci rámcových vzdělávacích programů, podle kterých pak postupují pracovníci školství. Tím je vytvořen most mezi školou,  její náplní a potřebami skutečné praxe a trhu práce.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že proces navržení, zpracování a schvalování rozhodně není záležitostí jedné osoby, jak se  mylně domnívají  a prezentují někteří účastníci různých jednání a veřejných vystopupení, např. z Institutu celostní péče o koně.

Pro sektor chovu koní byly vytvořeny a schváleny profesní kvalifikace chovatel koní, jezdec, jezdec pro testaci a výcvik mladých koní,  ošetřovatel, kočí, kočí v lesní těžbě, dále pomocník podkováře, podkovář a vyšší stupeň podkovář specialista. S NSK I. dle daných pravidel plně koresponduje NSP I. Na tvorbě těchto kvalifikací se podílela široká chovatelská veřejnost a byly po dobu dvou let bezpočtukrát připomínkovány a shazovány opozicí ze stolu. Schvalovací řízení bylo úspěšně zakončeno 9.2.2009. Poté byly materiály pro podkovářské kvalifikace přeloženy do angličtiny a předloženy Evropské federaci podkovářských asociací (EFFA), která sdružuje podkováře dnes již 21-ti zemí. EFFA předložené návrhy schválila a udělila mezinárodní akreditaci k udělování titulu CE-F (Certifikovaný europodkovář). Je pro nás velkou ctí, že Česká republika teprve jako sedmá země získala akreditaci pro zkoušení a udělování certifikátu Europodkovář.  Schválenými zkoušejícími osobami jsou pánové Ing. Jindřich Vinčálek, CE-F a MVDr. Zdeněk Žert, CSc., dipl. ECVS.